PLN
2Euro - Euro3$ - Dolar4£ - Funt brytyjski
74s540dbp6lfq174rfia
Polski
Strona główna1 » Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

 


 

                                                                       alt              alt

 
 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
 

§ 1 Postanowienia ogólne
 

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym http://www.fashionup.pl prowadzony jest przez Nina Wieszczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Nina Wieszczyk Firma Handlowo Usługowa „PINI”, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalność (adres do doręczeń): ul. Kaczmarskiego 1/20, 42 – 224 Częstochowa, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 575-139-84-25, numer REGON: 240524830.

2. Dane kontaktowe:

Adres korespondencyjny (biuro, obsługa reklamacji, przyjmowanie zwrotów):

Nina Wieszczyk Firma Handlowo Usługowa „PINI”

ul. Kaczmarskiego 1/20, 42 – 224 Częstochowa

Poczta elektroniczna: sklep@fashionup.pl

Kontakt telefoniczny: 663 434 055 (opłata wg stawki operatora)

Obsługa Klienta: Pon. – Pt. 10: 00 – 17: 00

 

3. Przez użyte w regulaminie określenia, należy rozumieć:

 1. a) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę lub, z którą może być zawarta umowa sprzedaży.
  b) Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  c) Sklep Internetowy – sklep internetowy działający pod adresem elektronicznym http://fashionup.pl
  d) Sprzedawca – Nina Wieszczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowo Usługowa „PINI”, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Kaczmarskiego 1/20, 42 – 224 Częstochowa, NIP: 575-139-84-25, REGON: 240524830.

4. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie, w każdym czasie, za pośrednictwem Sklepu internetowego, w formie umożliwiającej jego pozyskanie i utrwalenie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca. Pobranie regulaminu wymaga posiadania oprogramowania obsługującego pliki pdf (http://get.adobe.com.pl/pl/reader)

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459, 933, 1132) oraz inne właściwe przepisy.
 

 

§ 2 Zamówienia
 

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
2. Zamówienia można składać za pośrednictwem Sklepu internetowego przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3. Ceny produktów wskazanych na stronie Sklepu internetowego podane są w złotych polskich i są cenami brutto – zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT). Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zależny jest od sposobu dostawy towaru. Konsument dokonuje wyboru sposobu dostawy w trakcie składania zamówienia. O łącznej cenie wraz z podatkami za towar jak również o kosztach dostawy oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Konsument jest informowany podczas składania zamówienia a także w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową sprzedaży.
4. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę (zawierające wyszczególnienie wszystkich istotnych składników zamówienia) następuje poprzez przesłanie składającemu zamówienie wiadomości e-mail. Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. 
5. Utrwalenie, zabezpieczanie, oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z dyspozycją art. 21 ustawy o prawach konsumenta.

 

 

§ 3 Sposoby i terminy płatności za towar
 

1. Sprzedawca udostępnia do wyboru następujące formy płatności:
a) płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
b) płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PayU,
c) płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PayPal,
d) pobranie pocztowe – płatność gotówką u kuriera przy dostawie towaru.
2. Płatność przelewem należy dokonać na podany rachunek bankowy prowadzony przez mBank – numer rachunku: 69 1140 2004 0000 3402 4478 1820.
3. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60 – 166 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274399.
4. Obsługę płatności elektronicznych w przypadku serwisu PayPal prowadzi PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L – 2449 Luxembourg.
5. W przypadku wybrania płatności przelewem, płatności elektronicznych (PayU, PayPal), płatność należy uregulować w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku wybrania płatności za pobraniem, płatność należy uregulować przy odbiorze przesyłki.

 

 

§ 4 Sposoby, terminy i koszty dostawy
 

1. Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a także do następujących krajów: Niemcy, Hiszpania, Włochy, Austria, Belgia, Francja, Wielka Brytania, Holandia, Czechy, Chorwacja, Estonia, Węgry, Irlandia, Litwa, Słowienia, Dania, Finlandia, Łotwa, Słowacja, Szwecja, Portugalia, Bułgaria, Malta.

2. W przypadku przesyłek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dostawa jest realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej. W przypadku przesyłek zagranicznych do krajów, o których mowa w § 4 pkt 1, dostawa realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL.

3. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy towaru:

 1. Poczta Polska – przesyłka priorytetowa (przelew),
 2. Poczta Polska – przesyłka priorytetowa za pobraniem,
 3. DHL – przesyłka kurierska (realizacja przesyłek zagranicznych).

4. Dostawa towaru realizowana jest w terminie do 7 dni dla przesyłek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba, że w opisie produktu wskazano krótszy termin dostawy. W przypadku przesyłek zagranicznych dostawa towaru realizowana jest w terminie do 14 dni. Termin dostawy oblicza się w następujący sposób:

 1. przy płatności przelewem, płatności elektronicznych (PayU, PayPal) termin ten rozpoczyna się od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy,
 2. przy płatności za pobraniem, termin ten rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

5. Dostarczenie towaru do Klienta jest odpłatne. Koszt dostawy jest każdorazowo podany w trakcie wyboru formy dostawy podczas składania zamówienia. Sprzedawca w ramach promocji może udostępnić bezpłatną dostawę lub obniżyć jej wysokość. Stosowna informacja dostępna jest na stronie Sklepu jak również w trakcie składania zamówienia.

6. Koszty dostawy dla przesyłek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są następujące:

a) przy płatności przelewem: do 0,5 kg – 12,50 zł, do 2 kg – 16,00 zł, do 5 kg – 18,00 zł, do 10 kg – 22,00 zł
b) przy płatności za pobraniem – do 0,5 kg – 16,50 zł, do 2 kg – 20,00 zł, do 5 kg – 22,00 zł, do 10 kg – 26,00 zł
7. Koszty dostawy dla przesyłek zagranicznych opłaconych przelewem są następujące:
a) Niemcy, Hiszpania, Włochy – 25,00 zł lub 5,90 euro,
b) Austria, Belgia, Francja, Wielka Brytania, Holandia – 29,00 zł lub 6,90 euro,
c) Czechy, Chorwacja, Estonia, Węgry, Irlandia, Litwa, Słowenia – 33,00 zł lub 7,90 euro,
d) Dania, Finlandia, Łotwa, Słowacja, Szwecja – 38,00 zł lub 8,90 euro,
e) Portugalia – 41,00 zł lub 9,90 euro,
f) Bułgaria – 46,00 lub 10,90 euro,
g) Malta – 62,00 lub 14,90 euro.

 

§ 5 Procedura rozpatrywania reklamacji
 

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć towar bez wad. Odpowiedzialność, w tym zakresie regulują przepisy określone w art. 556 oraz 556¹- 556³ Kodeksu cywilnego. Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Klient może:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna,
b) żądać wymiany towaru na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego towaru w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. 
3. Reklamację z tytułu rękojmi można złożyć w następujący sposób:
a) pisemnie na adres: Nina Wieszczyk, Firma Handlowo Usługowa „PINI”, ul. Kaczmarskiego 1/20, 42 – 224 Częstochowa
b) w formie elektronicznej na adres: sklep@fashionup.pl
c) telefonicznie pod numerem: 663 434 055
4. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie następujących informacji: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej e-mail, numer telefonu, dane dotyczące reklamowanego towaru (nazwa towaru, data zakupu), opis dostrzeżonej wady w towarze, żądanie z tytułu przysługujących praw z rękojmi wynikających z Kodeksu cywilnego, preferowany sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
6. Towar w stosunku, do którego ujawniła się wada należy dostarczyć na adres: Nina Wieszczyk, Firma Handlowo Usługowa „PINI”, ul. Kaczmarskiego 1/20, 42 – 224 Częstochowa.

 

§ 6 Prawo odstąpienia od umowy
 

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w § 6 pkt 7-8. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, można złożyć w formie elektronicznej na adres: sklep@fashionup.pl lub pisemnie na adres: Nina Wieszczyk, Firma Handlowo Usługowa „PINI”, ul. Kaczmarskiego 1/20, 42 – 224 Częstochowa.
2. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przy pomocy wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Skorzystanie z powyższego formularza stanowi ułatwienie dla Konsumenta jednak nie jest obowiązkowe. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:
a) dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, 
b) dla umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.
4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy: Nina Wieszczyk, Firma Handlowo Usługowa „PINI”, ul. Kaczmarskiego 1/20, 42 – 224 Częstochowa.
7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. 
8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utrafi prawo odstąpienia od umowy,
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
c) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
d) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
e) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
f) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami,
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
h) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji; prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów,
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
k) zawartej w drodze aukcji publicznej,
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 

§ 7 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 

1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php 
2. Konsument może skorzystać z następujących pozasądowych instytucji zajmujących się rozpatrywaniem reklamacji i dochodzeniem roszczeń:
a) zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozwiązanie sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą. Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały prowadzą mediacje mające na celu rozstrzygnięcie sporu między Sprzedawcą a Konsumentem,
b) złożyć wniosek o rozpoznanie sprawy przed stałym polubownym sądem konsumenckim, działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej,
c) skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów,
d) skorzystać z pomocy prawnej świadczonej przez organizacje pozarządowe takiej jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Porady udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 0 800 007 707 lub drogą elektroniczną: porady@dlakonsumentow.pl 
3. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie, Siedziba Katowice, Delegatura w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 7, 42 – 217 Częstochowa http://www.katowice.wiih.gov.pl/ 
4. W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy udzielający informacji Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiazywania sporów konsumenckich. Pomoc udzielana jest pod numerem 22 55 60 333 lub drogą elektroniczną: kontakt.adr@uokik.gov.pl 
5. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży i / lub zawartej internetowej umowy o świadczenie usług. Jednocześnie przypominamy, iż adres poczty elektronicznej firmy F.H.U. „PINI” Nina Wieszczyk do kontaktu: sklep@fashionup.pl

 

 

§ 8 Ochrona danych osobowych
 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. Administrator danych przetwarza dane osobowe pozyskiwane poprzez stronę Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”.
2. Szczegółowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych dostępne są w zakładce „Polityka prywatności”. 


§ 9 Postanowienia końcowe


1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem.
2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentami zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. 
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu z ważnych powodów, w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, zmiany form płatności, zmiany sposobów dostawy, zmiany danych Sprzedawcy wskazanych w regulaminie, w tym adresu poczty elektronicznej, numerów telefonów. Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianach w regulaminie, z co najmniej 14 – dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian poprzez zamieszczenie na stronie Sklepu stosownej informacji o zmianie regulaminu, a także prześle na adres poczty elektronicznej e-mail Klienta, który zawarł umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej prowadzenia konta, stosowną informację na temat zmiany regulaminu. Zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia, które objęte są regulaminem obowiązującym w chwili złożenia zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.
4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 12 czerwiec 2018 r.

 

 

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku odstąpienia od umowy)

 

– Adresat: Nina Wieszczyk, Firma Handlowo Usługowa „PINI”, ul. Kaczmarskiego 1/20, 42 – 224 Częstochowa, adresy e-mail: sklep@fashionup.pl numery telefonów: 663 434 055

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 


 

REGULAMIN SWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym http://www.fashionup.pl prowadzony jest przez Nina Wieszczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Nina Wieszczyk Firma Handlowo Usługowa „PINI”, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalność (adres do doręczeń): ul. Kaczmarskiego 1/20, 42 – 224 Częstochowa, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 575-139-84-25, numer REGON: 240524830.
2. Dane kontaktowe: 
Nina Wieszczyk Firma Handlowo Usługowa „PINI”
ul. Kaczmarskiego 1/20, 42 – 224 Częstochowa
Poczta elektroniczna: sklep@fashionup.pl
Kontakt telefoniczny: 663 434 055 (opłata wg stawki operatora)
Obsługa Klienta: Pon. – Pt. 10: 00 – 17: 00

3. Przez użyte w regulaminie określenia, należy rozumieć:
e) Klient/Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę lub, z którą może być zawarta umowa sprzedaży,
f) Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy wprowadzone przez niego w procesie zakładania Konta, w tym także informacje dotyczące złożonych zamówień,
g) Sklep Internetowy – sklep internetowy działający pod adresem elektronicznym http://fashionup.pl
h) Sprzedawca – Nina Wieszczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowo Usługowa „PINI”, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Kaczmarskiego 1/20, 42 – 224 Częstochowa, NIP: 575-139-84-25, REGON: 240524830.
4. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu usługi drogą elektroniczną polegające na:
a) prowadzeniu Konta Usługobiorcy
b) składanie Zamówień przez formularz zamówienia
c) przesyłaniu biuletynu "Newsletter",
d) korzystania z usługi „zakupy z rabatem”
5. Usługobiorca powinien korzystać ze Sklepu internetowego zgodnie z przeznaczeniem i powstrzymywać się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
6. Przedstawiona na stronie Sklepu internetowego szata graficzna, zdjęcia, treść, opisy towarów, stanowią własność sklepu internetowego i nie mogą być modyfikowane, kopiowane i rozpowszechniane bez zgody Usługodawcy.

 

 

§ 2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca
 

Korzystanie z usług Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Usługobiorca następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) komputer lub inne urządzenie z dostępem do internetu,
b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW: Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub Opera w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub Google Chrome w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub Apple Safari w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy,
c) włączona obsługa JavaScript, Flash, plików Cookies,
d) System operacyjny: Microsoft Windows 7, 8, 10, Vista, Linux, OsX, Android,
e) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli lub wyższa.

 

 

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 

Rejestracja oraz założenie Konta

1. Klient w celu założenia Konta dokonuje rejestracji przy pomocy zakładki „Zarejestruj się”. 
2. Klient podczas rejestracji podaje następujące dane:  imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny (ulica, miasto, kod pocztowy, numer telefonu, dane do wystawienia rachunku) oraz dane do logowania (login oraz indywidualne hasło).
3. Założenie Konta jest nieodpłatne. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.


Składanie zamówienia za pomocą Formularza zamówienia

. Usługobiorca dokonuje wyboru produktu na stronie Sklepu. Na karcie produktu w katalogu znajduje się:
a) zdjęcie produktu,
b) szczegółowy opis produktu,
c) nazwa producenta,
d) numer katalogowy,
e) status dostępności,
f) szacowany czas wysyłki produktu,
g) dostępne rozmiary,
h) cena brutto produktu,
i) koszt przesyłki produktu,
j) zakładka „Dodaj do koszyka”, która służy do złożenia zamówienia w sklepie.
2. Po wybraniu produktu Usługobiorca potwierdza jego wybór poprzez kliknięcie na przycisk „Dodaj do koszyka”. Następnie Usługobiorca ma możliwość kontynuowania zakupów wybierając kolejne produkty, klikając na przycisk „Kontynuuj zakupy”. Usługobiorca może również od razu przejść do kolejnego etapu składania zamówienia poprzez kliknięcie na przycisk „Przejdź do koszyka”.
3. Następnie Usługobiorca ma możliwość wyboru:
a) kraju dostawy towaru,
b) formy przesyłki,
c) formy płatności,
d) wpisania kodu z kuponu rabatowego,
4. Kolejnym etapem jest podanie danych do wysyłki produktu, można to zrobić z poziomu Konta, jako zalogowany Usługobiorca lub można to również zrobić z poziomu niezarejestrowanego Usługobiorcy.
5. Po uzupełnieniu danych do wysyłki Usługobiorca dokonuje finalnego potwierdzenia zamówienia. Po finalnym potwierdzeniu zamówienia Usługobiorca otrzymuje podsumowanie złożonego zamówienia, które kończy proces składania zamówienia przez Usługobiorcę.

 

Usługa przesyłania Newslettera

1. Usługobiorca może aktywować usługę Newsletter w trakcie procesu zakładania Konta lub wpisując adres e-mail w zakładce „Newsletter”.
2. Usługobiorca może zrezygnować z subskrypcji Newsletter poprzez:
a) przesłanie wiadomości na adres e-mail: sklep@fashionup.pl z prośbą o usunięcie adresu Usługobiorcy z bazy danych Newsletter,
b) usunięcie subskrypcji po zalogowaniu do Konta Usługobiorcy,
c) wpisanie adresu e-mail w zakładce „Newsletter” na Sklepu oraz kliknięcie na przycisk „Wypisz”.
3. Usługa Newsletter polega na bezpłatnym przesyłaniu biuletynu informacyjnego.

 

Warunki korzystania z usługi „Zakupy z rabatem”

1. Usługobiorcy posiadający specjalne kody  promocyjne  dystrybuowane przez Sklep mogą dokonywać  usługi „Zakupy z rabatem”.
2. W tym celu konieczne jest zalogowanie się  na Konto Usługobiorcy oraz wpisanie dostępnego Kodu rabatowego w polu „Kupon rabatowy” podczas składania zamówienia na stronie „Zawartość Twojego koszyka”.
3. Aby wykorzystać Kupon rabatowy należy potwierdzić wpisany kod poprzez kliknięcie zakładki „Aktywuj”.

 

 

§ 4 Metody i środki korygowania błędów we wprowadzanych danych
 

1. Usługobiorca ma możliwość dokonywania modyfikacji wprowadzonych danych w trakcie składania zamówienia aż do momenty finalnego potwierdzenia zamówienia. 
2. Modyfikacji można poddać następujące obszary:
a) „Dane do wysyłki” poprzez kliknięcie zakładki „Zmień dane”,
b) „Dane do faktury” poprzez kliknięcie zakładki „Zmień dane”,
c) metodę  płatności  za  produkt poprzez klikniecie zakładki „Cofnij”,
d) metodę  wysyłki produktu poprzez kliknięcie zakładki „Cofnij”,
e) modyfikacja wyboru produktu lub całkowita rezygnacja z wybranego produktu poprzez kliknięcie zakładki      „Cofnij”.
3. Modyfikacji błędów w zamówieniu można również dokonać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@fashionup.pl oraz kontakt telefoniczny pod numerem 663 434 055 w dni robocze od poniedziałku do piątku miedzy 10.00 – 17.00.

 

 

§ 5 Warunki rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta

 

1. Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta może wypowiedzieć zarówno Usługobiorca jak i Usługodawca.
2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę polegającą na prowadzeniu Konta poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli w formie elektronicznej na adres e-mail: sklep@fashionup.pl lub poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli pisemnie na adres: Nina Wieszczyk F.H.U. „PINI”, ul. Kaczmarskiego 1/20, 42 – 224 Częstochowa.
3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

 

 

§ 6 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, w tym związanych z funkcjonowaniem Sklepu można składać drogą mailową na adres: sklep@fashionup.pl  lub też telefonicznie pod numerem  663 434 055, a także pisemnie na adres: Nina Wieszczyk Firma handlowo Usługowa „PINI”, ul. Kaczmarskiego 1 m 20, 42 – 224 Częstochowa.
2. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać imię i nazwisko, termin (datę) i przyczynę wystąpienia reklamacji wraz z opisem, na czym polega.
3. Usługodawca ustosunkuje się niezwłocznie do złożonej reklamacji, nie później niż w terminie 7 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę  adres e-mail lub adres korespondencyjny, ewentualnie telefonicznie.

 

§ 7 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. Administrator danych przetwarza dane osobowe pozyskiwane poprzez stronę Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”.

2. Szczegółowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych dostępne są w zakładce „Polityka prywatności”.

 

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 19 czerwiec 2018 r.
Regulamin do pobrania w formacie PDF - TUTAJ

 

Przejdź do strony głównej